پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-کاری

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-کاری

Answering the telephone—business

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-کاری

Employee-office-phone-مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-کاری

City Hall. What department please?
Smith Company.
Smith Company, may I help you?
Smithco, how may I direct your call?


مکالمه انگلیسی درباره تلفن


آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی