پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع با چیزی موافقت کردن – مودبانه

مکالمه انگلیسی با موضوع با چیزی موافقت کردن – مودبانه

Agreeing to something—polite

Agreeing to something—polite
Of  course.
Be happy to.
Fine.
Great
Super. (slang)