پرش به محتوا

مکالمات انگلیسی با موضوع پذیرفتن اشتباهات تان

مکالمات انگلیسی با موضوع پذیرفتن اشتباهات تان

Admitting your errors

Admitting your errors
My mistake.
I shouldn’t have said that.
I shouldn’t  have done that.
I shouldn’t have asked you first.
I didn’t mean it.
I honestly didn’t mean it.
I didn’t mean it, honest.
I didn’t mean to do it.
I didn’t mean to do that.
I didn’t mean to say that.
My bad (slang)
I didn’t mean it that way.
I didn’t intend it that way.
I don’t know how that could have happened.