پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به تشکر و قدردانی – رسمی

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به تشکر و قدردانی – رسمی

Acknowledging someone’s thanks—formal

Returning Thanks
 
Acknowledging someone’s thanks—formal
You’re welcome.
You’re most welcome.
You’re entirely welcome.
My  pleasure.
It was my pleasure.
The pleasure was mine.
The pleasure was all mine.
The pleasure was entirely mine.