پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع گارسون پیشنهاد دسر می دهد

Buffet-Meat food

مکالمه انگلیسی با موضوع گارسون پیشنهاد دسر می دهد

A waiter or waitress offering dessert

A waiter or waitress offering dessert

مکالمه انگلیسی با موضوع گارسون پیشنهاد دسر می دهد

Buffet-Meat food-مکالمه انگلیسی با موضوع گارسون پیشنهاد دسر می دهد

Would you care tor dessert?
 Would you like to try one of our desserts?
Would you like to see the dessert menu?
Would you like to see the menu again?
 Let me show you the dessert tray.


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی