پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی یک سورپرایز

داستان کوتاه انگلیسی یک سورپرایز

درس نود و هشت سطح 1

A Surprise-balloon-party-داستان کوتاه انگلیسی یک سورپرایز

Download

A Surprise

Last Friday my dad came home from work and said that he had a surprise for us.
We tried to guess what the surprise might be.
My brother guessed that we were going out for dinner.
My dad said “no.”

My other brother asked if my father had tickets to a hockey game.
My dad said “no.”
My sister asked if we were going on a trip.
My dad said “no.”

My mother knew what the surprise was, so she just stood and smiled at us.
I guessed that we might be getting a swimming pool.
My dad said “no.”
We were getting very frustrated trying to guess what the surprise might be.
My brother asked how big the surprise was.
My dad said that the surprise was quite small.
We were not sure what the surprise could be.
“Will we all like it?” I asked.

“Yes” my dad replied.
Every one of you will love this surprise.
We heard a noise.
It was a crying noise.
“Your surprise wants to see you,” my dad said.
He opened the door to the bedroom, and a tiny puppy came running out.
We were all very excited.

Our surprise was a puppy.
It was a little baby spaniel.
The puppy loved all of us.
She ran around and licked all of our faces.
We had always wanted a dog.

We take turns feeding the puppy and taking her out for walks.
She is growing quickly and will soon be an adult dog.
We all agree that the puppy was the nicest surprise that my dad could have given us.


frustrated  adjective
feeling annoyed, upset, and impatient, because you cannot control or change a situation, or achieve somethingHe gets frustrated when people don’t understand what he’s trying to say.


spaniel-dog-cute داستان کوتاه انگلیسی یک سورپرایز

spaniel


داستان کوتاه انگلیسی یک سورپرایز

نکات گرامری: نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

اگر دقت کرده باشید ساختار اصلی جملات این قصه درباره سوال و جوابهاییست که بین پدر و فرزندان صورت می گیرد.

نقل قول ها یکی از موضوعات گرامر هستند که معمولا در سطح بالای متوسط و پیشرفته تدریس می شوند.

نقل قول ها جزء گرامر هایی هستند که اکثر زبان آموزان با آن مشکل دارند و نمی توانند به خوبی از پس آن برآیند.

ما دو نوع نقل قول داریم.

نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم

نقل قول مستقیم در زبان انگلیسی:

در نقل قول مستقیم، گفته گوینده دقیقا بیان می شود. در این حالت حرفهای گفته شده توسط گوینده را درون “گیومه” قرار می دهیم.

My dad said “no.”

“Will we all like it?” I asked.

“Yes” my dad replied.

“Your surprise wants to see you,” my dad said.

نکته: در نقل قول مستقیم هیچ تغییری در جمله صورت نمی گیرد.

نکته: در زبان انگلیسی هم می توان نقل قول را در اول جمله آورد و هم می توان آن را در آخر جمله آورد.

My dad said “no.”   در آخر جمله

“Will we all like it?” I asked. در اول جمله

“Yes” my dad replied. در اول جمله

“Your surprise wants to see you,” my dad said. در اول جمله

نقل قول غیر مستقیم

در نقل قول غیر مستقیم برخی ساختارهای جمله تغییر می کنند.

مثل زمان فعل، ضمیر، قیدهای زمان و …

در نقل قول غیر مستقیم از گیومه استفاده نمی کنیم.

My other brother asked if my father had tickets to a hockey game.

My sister asked if we were going on a trip.

My brother asked how big the surprise was.
My dad said that the surprise was quite small.

نحوه نقل قول یک جمله سوالی در انگلیسی

برای تبدیل  یک جمله سوالی به حالت نقل قول غیر مستقیم دو حالت وجود دارد یا جمله با فعل کمکی شروع شده یا با کلمه پرسشی

در جملاتی که با فعل کمکی شروع شدند، مثلا می خواهیم بگوییم “خواهرم پرسید آیا قصد داریم به سفر برویم؟” بعد از فعل ask به معنی پرسیدن if  می اوریم.

در اینجا if  دیگر معنی “اگر” نمی دهد بلکه معنی “که آیا” دارد.

My sister:were we going on a trip?”

My sister asked if …………………..

در مرحله بعد جمله را از حالت سوالی در می آوریم و کنار آن می نویسیم.

My sister asked if we were going on a trip.

در جملاتی که با کلمه پرسشی شروع می شوند جمله از حالت سوال خارج می شود.

My brother: how big was the surprise?

My brother asked how big the surprise was.

 

برای آشنایی بیشتر با ساختارهای نقل قول به بخش گرامر سایت رجوع بفرمایید.


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 20 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.