پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی یک روز گرم

درس هجده سطح 6

مکالمه انگلیسی یک روز گرم

A_Hot_Day-مکالمه انگلیسی یک روز گرم

لینک دانلود فایل آموزش رایگان انگلیسی

A Hot Day

Mel: This heat is killing me!
Matthew: Me too! It must be ninety-five degrees.
Mel: I would like a cold drink.
Matthew: I’ll get you one.
Mel: Thanks. Mmm. This tastes good!
Matthew: It does, jeez, this hot weather makes me lazy.
Mel: Me too, get me another drink?
Matthew: I guess if you’re lazy no one else is allowed to be!
Mel: He he he, thanks for understanding!