August 18, 2010

نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

۹۰۰ جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

خواندن این بخش با توجه به نیاز شما به یک موضوع خاص می تواند بدون ترتیب باشد.
هر درس دارای فایل صوتی می باشد. این مطلب مناسب زبان آموزان سطح مبتدی نمی باشد.
اتیکت

900 English Sentences

۹۰۰ جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

 

Extra:

-Personality adjectives

مکالمه های زبان انگلیسی درباره صفات شخصی

Phone call

 

 این بخش شامل ۹۰۰ جمله پر کاربرد انگلیسی است که موضوعات متنوعی را شامل می شود.

موضوعاتی همچون

مکالمه درباره احوالپرسی و سلام و خداحافظی

مکالمه درباره اصطلاحات و جملات کلاس درس

مکالمه درباره اشیا و محل قرارگیری آن ها

مکالمه درباره شغل افراد و صحبت درباره آن ها

مکالمه درباره معرفی کردن و کشورها

مکالمه درباره روز، ماه و تقویم

مکالمه درباره گفتن زمان

مکالمه درباره فعالیت ها

مکالمه درباره سن و سال و جنسیت

مکالمه درباره فعالیت های روزانه

مکالمه درباره فعالیت ها روز قبل و زمان گذشته

مکالمه درباره زمان گذشته

مکالمه درباره آدرس پرسیدن

مکالمه درباره سوال پرسیدن

مکالمه درباره توصیف اشیا

مکالمه درباره درخواست کمک از مردم

مکالمه درباره گرفتن اطلاعات و راهنمایی و آدرس

مکالمه درباره خانواده، خویشان و فامیل

مکالمه درباره همسایگان و دوستان

مکالمه درباره زمان آینده

مکالمه درباره بیماری و سلامتی

مکالمه درباره عادات روزانه (عادت های روزانه)

مکالمه درباره ایده و عقیده