مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت

1

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت
A: Hi, how are you doing?
B: I’m fine. How about yourself?
A: I’m pretty good. Thanks for asking.
B: No problem. So how have you been?
A: I’ve been great. What about you?
B: I’ve been good. I’m in school right now.
A: What school do you go to?
B: I go to PCC.
A: Do you like it there?
B: It’s okay. It’s a really big campus.
A: Good luck with school.
B: Thank you very much.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت
A: How’s it going?
B: I’m doing well. How about you?
A: Never better, thanks.
B: So how have you been lately?
A: I’ve actually been pretty good. You?
B: I’m actually in school right now.
A: Which school do you attend?
B: I’m attending PCC right now.
A: Are you enjoying it there?
B: It’s not bad. There are a lot of people there.
A: Good luck with that.
B: Thanks.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت
A: How are you doing today?
B: I’m doing great. What about you?
A: I’m absolutely lovely, thank you.
B: Everything’s been good with you?
A: I haven’t been better. How about yourself?
B: I started school recently.
A: Where are you going to school?
B: I’m going to PCC.
A: How do you like it so far?
B: I like it so far. My classes are pretty good right now.
A: I wish you luck.
B: Thanks a lot.

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی