مکالمه انگلیسی در مورد در میان گذاشتن اخبار و اطلاعات

مکالمه انگلیسی در مورد در میان گذاشتن اخبار و اطلاعات

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد در میان گذاشتن اخبار و اطلاعات ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1

مکالمه انگلیسی در مورد در میان گذاشتن اخبار و اطلاعات
A: Did you hear the news?
B: What happened?
A: Our cousin went into labor and had her baby last week.
B: She did? Why didn’t anyone tell me?
A: I would’ve thought that somebody would have told you.
B: No, I had no idea.
A: Well, she did, her baby was 8 pounds 6 ounces.
B: Oh my God, that’s great!
A: Are you going to go and visit her and the baby?
B: I think that I might.
A: Good! I just thought I’d let you know.
B: Thanks for telling me.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد در میان گذاشتن اخبار و اطلاعات
A: Have you heard what happened?
B: Heard what?
A: Debrah already had her baby.
B: I didn’t know that.
A: I thought you knew.
B: I honestly didn’t know.
A: The baby was 8 pounds 6 ounces.
B: That’s good to hear.
A: Will you go and visit them?
B: Of course I will.
A: I just wanted to give you the good news.
B: Thanks for letting me know.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد در میان گذاشتن اخبار و اطلاعات
A: Have you heard the news?
B: I haven’t heard anything.
A: Debrah had her baby last week.
B: Nobody told me.
A: I thought you heard.
B: I really wasn’t told anything.
A: She was a cute 8 pounds 6 ounces.
B: Wow, how exciting.
A: I know, you should really go and see her and the baby.
B: Of course I will.
A: I just wanted to let you know what happened.
B: I appreciate that.

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی

دیگر مطالب آموزشی