مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه

مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1

مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه

A: It was nice talking to you.
B: Why are you trying to rush me off the phone?
A: I really have to go.
B: Why? I still wanted to talk to you.
A: I have things to do.
B: Like what?
A: Don’t be nosey.
B: I’m not. I just want to know.
A: Well, it’s really none of your business.
B: That’s harsh.
A: I’m sorry, but I have to go.
B: Fine.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه
A: I’ve enjoyed conversing with you.
B: Is there a reason why you’re trying to get off the phone so fast?
A: I’ve got to go.
B: I wasn’t done talking to you.
A: I have to do some things, and besides, it’s not polite to be nosey.
B: I’m not being nosey. I’m just asking.
A: I really don’t think it’s any of your business.
B: That’s not nice.
A: I apologize, but I’m getting off the phone now.
B: Okay.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد تمام کردن یک مکالمه

A: I’ll talk to you later.
B: What’s the rush?
A: I have to get off the phone now.
B: I’m not ready to get off the phone with you.
A: There are other things I need to take care of.
B: What is it that you need to do?
A: Please don’t be nosey.
B: I’m not being nosey, it’s just a question.
A: You don’t need to worry about that.
B: That was mean to say.
A: I am very sorry, but I must go.
B: I guess.

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی