مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

 

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت
A: Did you go to school today?
B: Of course. Did you?
A: I didn’t want to, so I didn’t.
B: That’s sad, but have you gone to the movies recently?
A: That’s a switch.
B: I’m serious, have you?
A: No, I haven’t. Why?
B: I really want to go to the movies this weekend.
A: So go then.
B: I really don’t want to go by myself.
A: Well anyway, do you plan on going to school tomorrow?
B: No, I think I’m going to go to the movies.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت
A: Did you make it to school today?
B: I always do. Did you go to school today?
A: No, I didn’t.
B: You should have, but have you seen any movies lately?
A: That was an odd change of subject.
B: Maybe it was, but answer the question.
A: No, not recently.
B: I want to go to see a movie this weekend.
A: What’s stopping you then?
B: I don’t want to go alone.
A: So, will you be at school tomorrow?
B: No, I want to go to the movies instead.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد تغییر موضوع صحبت
A: Did you even bother to go to school today?
B: Yeah, I went. Did you go?
A: No, I didn’t feel like it.
B: That’s nice, have you been to the movies lately?
A: No, but that was a random change of subject.
B: It may have been random, but have you?
A: I haven’t lately.
B: I would love to catch a movie this weekend.
A: So then, why don’t you just go?
B: I don’t want to see a movie by myself.
A: Okay, so are you going to school tomorrow?
B: I think I might just go to the movies.

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی