پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی

Human-Experience-Bingo

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

Human-Experience-Bingo

 

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Why weren’t you at school yesterday?
B: I wasn’t really feeling well.
A: What was wrong with you?
B: My stomach was upset.
A: Do you feel better now?
B: I don’t really feel too well yet.
A: Do you want anything to make you feel better?
B: No, thanks. I already took some medicine.
A: I hope you feel better.
B: Thank you.


Hide-school-Speak

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: What reason do you have for missing school?
B: I was sick.
A: How were you sick?
B: I had a stomachache.
A: Did it get any better?
B: I’m still feeling under the weather.
A: Would you like anything for your stomach?
B: I took something earlier.
A: Get better.
B: Thanks a lot.


girls-talking

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Why didn’t you go to school yesterday?
B: I stayed home because I wasn’t feeling well.
A: What was your problem?
B: My stomach was bothering me.
A: Are you feeling any better?
B: I’m still feeling a little sick.
A: I’m going to the store, would you like any Pepto Bismol?
B: That’s okay.
A: I hope you feel better.
B: I’d appreciate that.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی