پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع کنار کشیدن از میز غذا

مکالمه انگلیسی با موضوع کنار کشیدن از میز غذا

Excusing oneself from the table

Excusing oneself from the table
Do you mind it I leave the table?
(said by an adult)
I’ll have to excuse myself.
(said by an adult)
 May I please leave the table?
(said by a child)
 May I be excused?
(said by a child)


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی