پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی که فقط نگاه می کنی و قصد خرید نداری

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی که فقط نگاه می کنی و قصد خرید نداری

When you are just looking and not buying

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی که فقط نگاه می کنی و قصد خرید نداری

When you are just looking and not buying

I’m just browsing.
Thank you, I’m just looking.
Just  looking.


مطالب مرتبط