پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست ترک میزغذا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست ترک میزغذا

Asking to leave the dinner table early

Asking to leave the dinner table early
May I please leave the table?
(said by a child)
May I be excused?
(said by a child)
Do you mind if I leave the table?
(said by an adult)
I’ll have to excuse myself.
(said by an adult)
 Would you excuse me?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی