پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ترغیبها و تشویق های فروشنده به مشتری

مکالمه انگلیسی با موضوع ترغیبها و تشویق های فروشنده به مشتری

Encouraging remarks a salesperson might make to a customer

مکالمه انگلیسی با موضوع ترغیبها و تشویق های فروشنده به مشتری

Encouraging remarks a salesperson might make to a customer

That looks nice on you.
That looks great on you.
That’s your color.
This is you!
It’s you!
That’s you!
That looks great on you!
That  flatters you.
That’s very flattering
That really flatters your figure.
That really suits you


مطالب مرتبط