پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ارائه کمک های بیشتر به مشتری

Offering-merchandise-books-customer

مکالمه انگلیسی با موضوع ارائه کمک های بیشتر به مشتری

Offering additional help to a customer

مکالمه انگلیسی با موضوع ارائه کمک های بیشتر به مشتری

Offering-merchandise-books-customer

 

Do you need anything to go with that?
Is there anything else I can interest you in?
Is there anything else I can get for you?
Is there anything else I can help you with?
What else can I do for you?


مطالب مرتبط