پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع احوالپرسی یک فروشنده با مشتری

salesperson-greeting-customer

مکالمه انگلیسی با موضوع احوالپرسی یک فروشنده با مشتری

 

A salesperson greeting a customer

مکالمه انگلیسی با موضوع احوالپرسی یک فروشنده با مشتری

salesperson-greeting-customer

A salesperson greeting a customer
 
May I help you?
Can I help you?
Can I help you find something?
Can I help you with something?
Can I show you something?
Are you being helped?
Is someone waiting on you?
Is there anything I can help you with?
Is there anything I can help you with today?
Is there anything I can help you find today?


مطالب مرتبط