پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع آموزش آداب غذا خوردن به بچه ها

مکالمه انگلیسی با موضوع آموزش آداب غذا خوردن به بچه ها

Instructing children on good table manners

Instructing children on good table manners
 Don’t put your elbows on the table.
Don’t talk with your mouth full.
Don’t read at the table.
No TV during dinner.
TV=television
Wipe your mouth.
Put your napkin on your lap.
Put your napkin in your lap.


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی