پرش به محتوا

صحبت در مورد کارها با همکاران در اداره به زبان انگلیسی

Colleagues-meet-office-Middlemen

صحبت در مورد کارها با همکاران در اداره به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

Colleagues-meet-office-Middlemen

دانلود فایل صوتی

عبارات عمومی

“I’m busy with work.”
“Can I do this later?”
“Does this have to be done now?”
“When do you need this by?”
“When is the deadline?”

“I’m not going to have time for any other assignment until Thursday.”

“I’ll try to free up my schedule.”
“I’m pretty sure I can meet the deadline.”
“If I don’t get any help on this, I won’t be able to complete it on time.”
“I’ll do whatever I can do make sure this is done on time.”

“You can count on me.”
“Have I ever let you down?”

وقتی فایلی یا پوشه ای را پیدا نمی کنید می توانید از همکاران بپرسید

“Do you know where the ABC file is at?”
“Do you have the ABC file?”
“Is anybody using the ABC file right now?

“Did you check the file cabinet? It should be there.”
“Check the bin. Sometimes people throw it in there after they are done.”

“Oh… it’s in my desk. I forgot to put it back.”
“It’s in my office. I’ll get it for you.

وقتی به کتاب یا پوشه ای نیاز دارید که روی میز همکارتان است می توانید از او قرض بگیرید

“Are using this book right now?”
“Can I borrow this book?”

“Are you finished with this file?”
“Are you done with this report?”
“Can I use this file?”

عبارات عمومی دیگر که در اداره یا شرکت می توانید در هنگام نیاز به کار ببرید

“Do you have an extra mouse? Mine broke.”
“Do you have another network cable? The one I have is too short.”
“Do you have a blank floppy disk I can have?”
“I ran out of labels. Do you have any I can have?”

“Can I borrow your stapler?”
“Do you have a hole puncher?”
“Do you have a staple remover by any chance?”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی