پرش به محتوا

صحبت در مورد سایر احساسات _ مکالمه انگلیسی درباره بیقرار و پر شور بودن

صحبت در مورد سایر احساسات _ مکالمه انگلیسی درباره بیقرار و پر شور بودن

 

فایل صوتی

Other Emotions – Restless

Restless

Being restless is an uncomfortable feeling. You feel like you want to do something, but there is nothing to do. It’s hard to sit still and you have too much negative energy.

 

بی قراربودن احساس راحتی نیست می خواهید فعالیتی داشته باشید اما هیچ کاری برای انجام دادن ندارید نشستن در یکجا برای این گونه افراد سخت است وباعث انرژی منفی می شود

“Being restless is having too much negative energy.”
“Being restless is terrible because it’s being bored when your body wants to do something.”

“I don’t know what’s wrong with me. I’m so restless.”
“I can’t fall asleep. I’m too restless.”
“I’m either bored or restless. I can’t tell.”
“I gotta find something to do, or I’ll die.”
“It’s hard for me to relax when I’m restless.”

“He gets restless very frequently.”
“Why are you moving around so much? Are you restless?”


مطالب مرتبط

مکالمه انگلیسی درباره استرس و اضطراب

مکالمه انگلیسی درباره حال و احوال

مکالمه انگلیسی درباره ناامیدی


مکالمه انگلیسی درباره شور و شوق