مکالمه انگلیسی درباره وقتی که فقط نگاه می کنی و قصد خرید نداری (When you are just looking and not buying)

مکالمه انگلیسی درباره وقتی که فقط نگاه می کنی و قصد خرید نداری

When you are just looking and not buying

I’m just browsing.
Thank you, I’m just looking.
Just  looking.

You may also like...