صحبت در مورد ورزش _ سوال

همانطور که می دانید ورزش های مختلفی وجود دارد در این بخش و بخش های آینده در مورد انواع این ورزش ها صحبت خواهیم کرد

راه های متفاوتی برای ورزش کردن وجود دارد برای شروع لیست زیر می تواند کمک کند

Walking
Jogging
Running
Sports
Aerobics
Rowing (boat)
Commuting to work
Etc.

نمونه ای از سوالاتی که می توانید در مورد ورزش بپرسید را در زیر آورده ایم

“Do you exercise at all?”
“Do you work out?”
“What type of exercising do you do?”
“Where is a good place to exercise?”
“Why don’t you exercise?”
“Where do you usually jog?”
“How long do you take a walk for?”
“How often do you jog?”
“Where do you do aerobics?”
“How long do you usually run for everyday?”

You may also like...