صحبت در مورد ورزش های عمومی

عبارات عمومی

“What do you like to do in your free time?”
“What are your hobbies?”
“What sports do you like to play?”

“I like to play sports. It’s good for my health and I think it’s very fun.”
“I like competitive sports because winning feels good.”
“I like to play tennis and I like to swim.”

“Jeff is pretty athletic so he picks up on sports real quick.”
“If you need a girl to play, you should get Jessica. She’s very athletic.”

کلمه

play

را می توان برای بیشتر ورزش ها مانند

football, baseball, tennis, volleyball, soccer, softball

به کار برد ولی برای بعضی از ورزش ها نمی توان به کار برد

“I like to play basketball.”
“Let’s go play basketball.”
“Do you like to play basketball?”

 نمی توان از کلمه

play

در مورد ورزش هایی مانند

swimming, bowling, golf

استفاده کرد

“I like to swim.”
“I like swimming.”
“Let’s go swimming.”
“Do you like swimming?”

همانطور که توجه کردید ورزش هایی که آخرشان

ing

می باشد از

play

نمی توان استفاده کرد

You may also like...