صحبت در مورد هم اتاقی _خوابگاه

صحبت کردن با هم اتاقی و دانستن عادت های همدیگر می تواند برای زندگی در کنار هم مفید باشد

برای مثال هم اتاقی شما به طور معمول شب ها دیر می خوابد یا صبح ها زود بلند می شود نکته مهمی است

“So, are you a night owl or a morning bird?”

همانطور که متوجه شده اید این جمله یک اصطلاح است شما می توانید از سوالات زیر نیز استفاده کنید

“Are you a night person or a morning person?”
“What time do you usually go to sleep?”
“What time do you usually wake up?”
“If you didn’t have anything to do the next day, what time would you sleep till?”

وقتی می خواهید بخوابید از جملات زیر می توانید استفاده کنید

“I’m a little tired. I’m going to sleep now. Have a good night.”
“I’m sleepy. Time to go to bed. See you in the morning.”

اگر دوست داشتید که آهنگ گوش کنید می توانید از سوالات زیر استفاده کنید

“Does the music bother you?”
“Let me know if you want me to turn the music off.”
“Do you mind if I turn the stereo on?”

آموزش زبان انگلیسی ،مکالمه

You may also like...