صحبت در مورد فروشگاه های چند بخشی

پیدا کردن

“Do you have different sizes for this shirt?”
“Where are your blue jeans?”
“Do you have regular T-Shirts here?”

“Where is the dressing room?”
“Do you have a dressing room?”

وقتی از کفشی خوشتان می یاید باید فروشنده را صدا کنید تا سایز مورد نظر شما را بیاورد سوالاتی که می توانید بپرسید

“Can I try this shoe on in a seven?”
“Can I get this in nine and a half?”
“Can I get this in a size six?”

وقتی اندازه خود را نمی دانید می توانید از عبارات زیر استفاده کنید

“I don’t know what my size is?”
“I don’t know what size I am.”
“Can you take my measurement?”

وقتی به صندوق مراجعه کردید لازم نیست چیزی بگویید خودشان  از شما می پرسند

“Did you find everything you needed today?”
“Was anyone helping you with this?”
“Would you like to open a credit card? You can get 10 percent off of everything for today.”

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه

You may also like...