صحبت در مورد سایر احساسات _ بیقرار و پر شور بودن

بی قراربودن احساس راحتی نیست می خواهید فعالیتی داشته باشید اما هیچ کاری برای انجام دادن ندارید نشستن در یکجا برای این گونه افراد سخت است وباعث انرژی منفی می شود

“Being restless is having too much negative energy.”
“Being restless is terrible because it’s being bored when your body wants to do something.”

“I don’t know what’s wrong with me. I’m so restless.”
“I can’t fall asleep. I’m too restless.”
“I’m either bored or restless. I can’t tell.”
“I gotta find something to do, or I’ll die.”
“It’s hard for me to relax when I’m restless.”

“He gets restless very frequently.”
“Why are you moving around so much? Are you restless?”

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه

You may also like...