صحبت در مورد زندگی دانشگاهی _ آشنایی با دانشجویان جدید

در این بخش و بخش های آینده در مورد مکالمات مربوط به دانشگاه صحبت خواهیم کرد.

برای شروع سوالات عمومی که برای آشنایی با افراد جدید می توانید به کار ببرید را آورده ایم

“Where are you from?”
“What high school did you attend?”
“What are you going to major in?”
“What are you majoring in?”
“How many credits are you taking this semester?”
“What classes are you taking?”
“What year are you?”
“What is an easy class to take?”
“Where is the best place to hang out?”
“Are you in the dormitory?”
“Where do you live?”
“Why did you decide to come to this school?”
“What made you choose Berkeley?”

جواب بسیاری از این سوالات را در مکالمات عمومی یاد گرفته اید ولی مرور آنها می تواند به یاد گیری شما بیشتر کمک کند

نمونه جواب

“Where are you from?”
“I’m from Seattle, Washington.”
“I’m an exchange student from Seoul, Korea.”
“I’m from Dublin, Ohio.”
“I’m from Southern California.

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه

You may also like...