صحبت در مورد رژیم گرفتن

<p style=”text-align: right;”> </p>
<p style=”text-align: right;”>در این بخش در مورد رژیم گرفتن وکاهش وزن صحبت خواهیم کرد.</p>
<p style=”text-align: right;”> </p>
<p style=”text-align: right;”>وقتی کسی را می بینید که تغییر وزن داده معمولا همچنین جملاتی را می توانید بیان کنید</p>
<p style=”text-align: left;”><br />”Have you lost weight?”<br />”You look better, did you lose weight?”<br />”Have you been dieting?”<br />”Wow. You look so good.”</p>
<p style=”text-align: right;”> </p>
<p style=”text-align: right;”>  وقتی شخصی سعی می کند که غذا کم بخورد  از او در مورد رژیم  و قصدش برای کاهش وزن سوال می شود</p>
<p style=”text-align: right;”> </p>
<p style=”text-align: left;”> </p>
<p style=”text-align: left;” dir=”rtl”><br />”Is that all you’re going to eat?”<br />”Why aren’t you eating anything?”<br />”Did you already eat?”<br />”Are you on a diet or something?”<br />”Are you not hungry?” </p>
<p style=”text-align: left;” dir=”rtl”> </p>
<p style=”text-align: right;” dir=”rtl”>و جواب های که معمولا شخص به همچنین سوالاتی می دهد</p>
<p style=”text-align: right;” dir=”rtl”> </p>
<p style=”text-align: left;” dir=”rtl”><br />”I’m trying to lose some weight.”<br />”I started to diet so I am watching what I eat.”<br />”I want to lose some weight before I take family pictures next month.”<br />”I’m on a diet.”</p>
<p style=”text-align: left;” dir=”rtl”> </p>
<p style=”text-align: right;” dir=”rtl”>بعضی افراد لاغر هستند ولی باز هم رژیم می گیرند در مقابل چنین افرادی می توانید از جملات زیر استفاده کنید</p>
<p style=”text-align: left;”><br />”You do not need to go on a diet.”<br />”You look great now. Why do you want to go on a diet?”<br />”Yeah right. Like you have to lose weight.”</p>
<p style=”text-align: left;”> </p>
<p style=”text-align: left;”>آموزش زبان انگلیسی ،مکالمه</p>
<p style=”text-align: left;”> </p>

You may also like...