صحبت در مورد اجاره ماشین در سفر در مکالملت انگلیسی

اجاره ماشین در مسافرت امری متداول است اگر شما در فرودگاه باشید می توانید از کارمند آنجا در مورد اینکه از کجا

می توانید ماشین اجاره کنید بپرسید

“where is the rental car booth?”

یا

“where can I rent a car?”

وقتی به جایی که می توانید ماشین اجاره کنید رفتید می توانید بپرسید که ماشینی آماده دارند

“Hi. I would like to rent a car.”
“Do you have any cars available?”

ممکن بپرسند که آیا شما از قبل رزرو کرده اید

“Did you make a reservation?”

اگر ماشینی آماده نداشته باشند می گویند

“I’m sorry, we do not have any cars available today.”

معمولا هر فرودگاهی بیش از یک پیشخوان برای اجاره ماشین دارد بنابراین می توانید به پیشخوان بعدی مراجعه کنید وسوال خود را تکرار کنید

اگر ماشین آماده برای اجاره داشتند از اندازه و نوع ماشینی که می خواهید خواهند پرسید

“What size car would you like?”
“What type of car would you like?”
“What type of car do you need?”

“What sizes do you have?”
“What are my options?”

“We have compact, midsize, full size, luxury, SUV, and a minivan.”

“How much is the full size car?”
“How much is the midsize car?”

“How many does the full size car seat?”
“How many can fit in the midsize car?”

“I’ll take a midsize car.”

بعد از اینکه ماشینی که شما خواسته بودید را آماده کردند از شما می پرسند که برای چه مدت آن را می خواهید اجاره کنید

“How long will you be needing the car?”
“How long will you be renting the car?”
“When do you need the car till?”

“I’ll need the car for two weeks.”
“I want to rent it for one week.”
“I need it for 4 days.”
“I need it for just a day.”

ممکن از شما بخواهند فرمی را پر کنید یا حتی سوالات دیگری از شما بپرسند

“What is your last name?”
“What is your first name?”
“Are you a United States resident?”
“What country are you from?”
“What is your address?”

قبل از اینکه قیمت اجاره را به شما بدهند از شما می پرسند که می خواهید بیمه کنید یا اینکه بیمه دارید

“Would you like insurance on the car?”

“How much is insurance?”

همچنین از شما خواهند پرسید که راننده چه کسی است

“Who is going to be the driver?”
“How many people are going to drive?”
“Are all the drivers at least 25 years old?”

شما باید گواهی نامه خود را همراه داشته باشید

“Can I see your driver’s license?”
“May I have your driver’s license?”
“I will need to see your driver’s license.”

سرانجام قیمت را به شما خواهند گفت

“The total will be $184.19.

وقتی که پول را پرداختید به شما قوانین را توضیح خواهند داد

“The gas tank is full. You should fill it up before you return the car. If you do not, then we charge $3 a gallon.”

“You can pick up your car downstairs. Just show them the invoice and they will have your car ready for you.”

“You will need to return it by 4pm on the 16th. We charge an additional $8 for every four hours that you are late. Return it to the same place you pick up the car.”

“Please keep this form in the car. Bring it with you when you return the vehicle.”

You may also like...