صحبت در مورد اتاق بندی در اداره

در بعضی از اداره ها با دیوار های قابل حملی فضا را قسمت بندی می کنند تا اتاق هایی برای کارمندان ایجاد کنند در فارسی اصطلاحا به آن پارتیشن بندی می گویند.

“I sit in the cubicle down the hall. It’s next to the conference room.”

“My cubicle is directly on the other side of this wall. Come by sometime.”

“The files are on my desk in my cubicle. I’ll get them for you.”

“I walked by your cubicle and saw a heater. Where did you get such a small one like that? I think I want one for my cubicle as well.”

cube farm= فضای بزرگی که تعداد زیادی پارتیشن بندی دارد

“How big is your cubicle?”

“My cubicle is about 5 feet by 6 feet.”

“It’s roughly 5 by 6.”

“I’m not sure, but it fits two small desks and a drawer. I guess it’s big enough for me.”

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه

You may also like...