صحبت در خواربارفروشی

در خواروبار فروشی وقتی به چیزی نیاز داشتید می توانید بگوییید

“Where is the fruit section?”
“Do you sell ice cream here?”
“Where can I find batteries?”
“Where is the toothpaste?”
“Can you point me to the medicine area?”
“Where is the bakery section?”
“Do you sell fresh seafood?”

“Do you sell postcards?”
“Where can I find film?”

توجه داشته باشید که  کلمه film  را درست تلفظ کنید اگر به درستی نمی توانید تلفظ کنید بهتر است از جمله زیر استفاده کنید تا متوجه منظور شما بشوند

“Where can I find camera film?

“Where are the shopping carts?”
“Where can I find a shopping basket?”

You may also like...