صحبت با افراد شرکت در سفر های تجاری

 

صحبت با کارمندان شرکتی که برای ماموریت به آنجا می روید باید مودبانه تر باشد

“Hi Mark, I’m Alex from ABC Consulting. It’s nice to meet you.”

سوالات مفیدی که ممکن است به آنها نیاز داشته باشید

“Where will I be working this week?”
“Where is your office located?”
“Is your office relatively close to where I will be working?”

“Who will I be working with this week?”

“Who should I contact if I have a question regarding inaccurate data?”
“Who should I contact if I have a question with this type of problem?”

“I am going to be calling my manager frequently with critical updates. What phone should I use?”

“How long does it take to get to the airport from here?”
“How bad is the traffic around this time to the airport?”

“Where is the closest place to eat around here?”
“Is there a fast food restaurant near by?”

“Does this building have a cafeteria?”
“Do you have a cafeteria close by?

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه

You may also like...