سوال در مورد رژیم غذایی

سوالاتی در مورد رژیم گرفتن

“How long have you been on a diet?”
“What type of diet are you on?”
“Have you lost a lot of weight?”
“How much weight have you lost so far?”
“How many pounds do you want to lose?”

جواب هایی که می توانید بدهید

“I’ve been on a diet for 2 months now.”
“I’m just watching my calorie intake and doing a little bit of exercise.”
“I lost 6 pounds so far.”
“My goal is to lose 10 pounds.”
“I want to be 105 pounds.

اگر شما اهل رژیم گرفتن باشید به احتمال زیاد رژیم غذایی اتکینز را شنیده اید رژیمی که در ایران نیز طرفداران کمی ندارد

رژیمی اتکینز رژیمی است که کربوهیدرات کمی دارد و در عوض چربی زیادی دارد به هر حال این رژیم غذایی با وجود اینکه باعث کاهش وزن می شود ولی از نظر متخصصان تغذیه رژیم درستی نمی باشد چون ما متعقدیم رژیم غذایی باید برای سلامتی باشد نه صرفا برای لاغری

رژیمی صحیح است که از تمام گروه های غذایی با رعایت تعادل بر حسب وزن کنونی و وزن ایده آل فرد استفاده شود

جملاتی در مورد رژیم اتکینز

“I’m on the Atkins diet.”
“After three days on the Atkins diet, all I think about it bread and rice.”
“I lost 15 pounds in 4 weeks due to the Atkins diet.”
“I could never go on the Atkins diet. I love carbs too much.”

آموزش زبان انگلیسی ،مکالمه

You may also like...