دادن سفارش در رستوران

وقتی در رستوران نشسته اید اولین موردی که از شما پرسیده می شود این است که چه چیزی می نوشید؟

“Can I get you a drink?”
“Can I get a drink for you?”
“Would you like to order a drink now?”
“Can I get a drink started for you?”
“What would you like to drink?”

“I’ll take a coke.”
“I’ll have an orange juice.”
“Water will be fine.”
“Can I have a glass of water?”

وقتی نوشیدنیتان را آوردند از شما در مورد دستور غذایی را می پرسند علت این کار این است که بیشتر مردم می دانند چه می خواهند بنوشند اما برای دستور دادن غذا به زمان بیشتری نیاز دارند

“May I take your order?”
“What would you like to order?”
“Are you ready to order?”
“What would you like today?”

اگر به زمان بیشتری نیاز داشتید به راحتی می توانید بگویید

“Can I have a couple more minutes?”

وقتی که آماده دستور بودید فقط کافی است که آن را بخوانید

“I’ll take the Salisbury steak with hash browns.”

با توجه به غذایی که انتخاب کرده اید ممکن است موارد دیگری از شما سوال شود بنابراین با دقت منوی غذایی را مطالعه فرمایید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود توجه کنید

“Would you like toast, a muffin, or a cornbread?”

وقتی اولین بار به رستورانی می روید از شما خواهند پرسید که همه چیز خوب است در این لحظه شما می توانید نظرتان را مطرح کنید سوالاتی که می پرسند

“How is everything?”
“Is everything ok?”
“How is your dinner?”
“How is your lunch?”
“Are you guys doing ok?”
“Do you need anything else?”

وقتی غذایتان تمام شد از شما برای دسر سوال می کنند

“Would you like dessert today?”
“Would you like our dessert menu?”
“Would you like to order any dessert?”
“Any dessert for you today?”
“Would you like to hear our dessert special?”

هنگامی که می خواهید درخواست صورت حساب کنید به اطراف نگاه می کنید واز گارسون می خواهید که آن را برایتان بیاورد

“Can I have my check?”
“Can I have my bill?”
“I’m ready for my bill.”
“I would like my check please.”

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه

You may also like...