900 English Sentenses

این بخش شامل ۹۰۰ جمله پر کاربرد انگلیسی است که موضوعات متنوعی را شامل می شود.
خواندن این بخش با توجه به نیاز شما به یک موضوع خاص می تواند بدون ترتیب باشد.
هر درس دارای فایل صوتی می باشد.
این مطلب مناسب زبان آموزان سطح مبتدی نمی باشد.
اتیکت

900 English Sentenses