مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1 ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1

A: What’s going on?
B: Nothing really, you?
A: I’m throwing a party next Saturday.
B: Is that right?
A: Yeah, are you going to come?
B: I’m sorry, I can’t.
A: Why not?
B: I don’t really want to.
A: Well, why don’t you?
B: I hate going to parties.
A: Well, that’s okay.
B: Yeah, sorry.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1
A: What’s up?
B: Nothing, how about you?
A: Next Saturday, I’m going to have a party.
B: Oh, really?
A: You are coming?
B: Probably not.
A: Why is that?
B: I don’t feel like going.
A: Why not?
B: I really can’t stand going to parties.
A: I understand, I guess.
B: Sorry about that.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1
A: What’s happening?
B: Not a lot, what about you?
A: I’m having a party next Saturday.
B: That’s nice.
A: Are you going to be there?
B: I don’t think so.
A: Is there a reason why?
B: I just really don’t want to go.
A: How come?
B: I don’t really like parties.
A: I wish you would go, but that’s okay.
B: I’m sorry.

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی