مکالمه انگلیسی در مورد انتظار برای دعوت شدن

مکالمه انگلیسی در مورد انتظار برای دعوت شدن

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد انتظار برای دعوت شدن”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

 

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1

مکالمه انگلیسی در مورد انتظار برای دعوت شدن
A: Hey, did you hear about Jessica’s party this weekend?
B: Yeah, but I’m still waiting for my invitation.
A: Oh really? She gave me mine earlier today.
B: Well, she’ll probably just give me my invitation later on today.
A: Yeah, so are you planning on going?
B: I think so. It sounds like it’s going to be a lot of fun.
A: It really does, I can’t wait.
B: What time does the party start?
A: It starts at 8 o’clock.
B: Oh, well, how many people has she given invites to so far?
A: I’m not sure, but I don’t think she’s given out that many.
B: Well, hopefully she’ll give me my invite later on today.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد انتظار برای دعوت شدن
A: Have you heard about Jessica’s party on Saturday?
B: I’ve heard about it, but I’m still waiting for my invitation.
A: Really? I got mine from her this morning.
B: I’m guessing that she’s going to give me my invite today or tomorrow.
A: You’re probably right, do you intend on going to the party?
B: I want to. I heard it’s going to be really fun.
A: I know, it does sound pretty awesome.
B: Well, when does the party start?
A: It’s supposed to start at about eight.
B: How many invitations has she given out?
A: I really don’t know, but I don’t think she gave out that many yet.
B: I really want to go, so I hope that she gives me my invite soon.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد انتظار برای دعوت شدن
A: Has anyone told you about Jessica’s party coming up?
B: I was told about it already. I’m just waiting for my invitation.
A: Is that right? I already got my invitation from her earlier.
B: I believe that she will give me the invitation today.
A: Are you even going to go?
B: Yeah, it sounds like it’s going to be the best party of the year.
A: Exactly, it seems like it’s going to be loads of fun.
B: When exactly does the party start?
A: The invitation says it starts at 8:00 p.m.
B: Has she given out a lot of invitations yet?
A: I have no idea, she hasn’t given out many though.
B: I’m planning on going, but I really need her to give me my invitation.

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی