مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

 

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

A: Why weren’t you at school yesterday?
B: I wasn’t really feeling well.
A: What was wrong with you?
B: My stomach was upset.
A: Do you feel better now?
B: I don’t really feel too well yet.
A: Do you want anything to make you feel better?
B: No, thanks. I already took some medicine.
A: I hope you feel better.
B: Thank you.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2


A: What reason do you have for missing school?
B: I was sick.
A: How were you sick?
B: I had a stomachache.
A: Did it get any better?
B: I’m still feeling under the weather.
A: Would you like anything for your stomach?
B: I took something earlier.
A: Get better.
B: Thanks a lot.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3


A: Why didn’t you go to school yesterday?
B: I stayed home because I wasn’t feeling well.
A: What was your problem?
B: My stomach was bothering me.
A: Are you feeling any better?
B: I’m still feeling a little sick.
A: I’m going to the store, would you like any Pepto Bismol?
B: That’s okay.
A: I hope you feel better.
B: I’d appreciate that.

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی