عبارات دیگر در مورد احسای شادی

برای بیان احساس خوشحالی وشادی عبارات دیگری نیز وجود دارد که از کلمهhappy استفاده نشده است

“I’m feeling pretty good right now.”
“I’m in a very good mood.”
“I feel great!”

“I’m so glad I didn’t have to go to work today.”
“It feels so good taking a long vacation.”

“This is so awesome. I can’t believe this happened.”

“I got everything I ever wanted. I feel so blessed.”

“My brother was jumping around everywhere when he heard he got into Stanford.”

“I’m so stoked.”

Stoked=خوشحال شدن یا هیجان زده شدن

“I’m on cloud nine right now.”

“I feel like I’m in paradise.”
“I feel like I’m on top of the world.”
“I feel like a king.”
“I feel like a champion.”
“I feel invincible.”

آموزش زبان انگلیسی ،مکالمه