صحبت در مورد سایر احساسات _افراد بی احساس یا سرد

سرد بودن نسبت به مسایل مختلف و نداشتن احساس نسبت به آنها از بدترین نوع احساسات است

صحبت در این مورد

“I don’t feel anything. I don’t know if I’m alive.”
“I hurt myself because it makes me feel alive.”
“I’d rather feel pain than feel nothing at all.”
“Not feeling anything is so depressing.”

“When my younger brother died, I didn’t feel anything. It was worse than feeling sad.”

“I’ve never seen that guy laugh or cry. He’s so emotionless.”
“I wonder if she feels anything. She’s so cold.”

آموزش زبان انگلیسی،مکالمه