صحبت در مورد تجربه کاری به زبان انگلیسی

صحبت در مورد تجربه کاری به زبان انگلیسی

صحبت در مورد تجربه کاری به زبان انگلیسی

صحبت در مورد تجربه کاری به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

یکی از مواردی که می توانید با همکارتان در مورد آن صحبت کنید درباره اداره ای است که قبلا در آن کار می کردید و کاری است که در آنجا انجام می دادید

“What did you do before working here?”

“I worked at ABC Company. I was a market analyst researching what the user wants in portable devices.”

“I was over in the sales department on the second floor. I was in charge of overseeing the sales made by all the sales associates each month.”

“I was a software engineer at Sun Microsystems. I created internal tools using Java to help automate the recruiting process.”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی