صحبت در مورد بانک _ تبدیل پول

وقتی به کشور دیگر سفر می کنید نیازی نیست که حساب در بانک باز کنید می توانید سوالات زیر را بپرسید

“Do you exchange foreign currency?”
“What is your exchange rate for the Korean Won?”
“Can I cash my traveler’s checks here?”

“The exchange rate is .0009 cents for one won.”

“I would like to exchange 500,000 won please.”