شکایت از یک همکار به همکار دیگر در اداره به زبان انگلیسی

شکایت از یک همکار به همکار دیگر در اداره به زبان انگلیسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

عبارات زیر جملاتی است که در رابطه با شکایت کردن از همکاری به همکار دیگر گفته می شود

“Have you worked with Jake yet? He can’t do anything right.”

“The problem with Jake is that he doesn’t know that he is an idiot.”

“I remember helping Jake out so much, and then he stabs my back.”

“I don’t think he does his own work. He goes around asking everyone to do a portion of his work and says he did it all.”

“If you have to work with Jake, remember the things I told you.”

“Is management blind or am I being too sensitive about this?”

“I think the manager likes him because he kisses her ass all day long.”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی